COMPACTOR D&A 30C

 نیروی تحرک : 11 TONS

فشار عملیاتی :2200 VPM

جریان روغن مورد نیاز:178 LPM

وزن :904 KG

اندازه صفحه :1150∗850 MM

مناسب کار برای بیل های :30 ∼14 TONS

COMPACTOR D&A 20CR

 نیروی تحرک : 7.3 TONS

فشار عملیاتی :2200 VPM

جریان روغن مورد نیاز:114 LPM

وزن :1150 KG

اندازه صفحه :900∗800 MM

مناسب کار برای بیل های :20 ∼12 TONS